Načítám...
Zpracování osobních údajů
  1. Titulní stránka
  2. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 

 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníka

(dále jen „Informace“)

Naše společnost: Česká Srovnávací s.r.o.

se sídlem: sídlem Korunní 2569/108, Město, PSČ 101 00, Praha

IČO: 07323450

vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 299135

Vám tímto jakožto svému zákazníkovi / potencionálnímu zákazníkovi poskytuje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) následující informace o zpracování Vašich osobních údajů.

ÚVOD

OSOBNÍMI ÚDAJI jsou ve smyslu GDPR a ZOOÚ veškeré informace o fyzické osobě, kterou je možné identifikovat, ať už přímo či nepřímo. ZPRACOVÁNÍM se přitom rozumí de facto jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji či jejich soubory.

Osobami, které v procesu zpracování osobních údajů stojí za zmínku, jsou: (i) SUBJEKT ÚDAJŮ – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány; (ii) SPRÁVCE – osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, (iii) ZPRACOVATEL – osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce a (iv) PŘÍJEMCE – osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty.

Protože nám GDPR ukládá v souvislosti se zpracováním osobních údajů mnoho povinností, připravili jsme pro Vás tyto Informace, prostřednictvím kterých Vás srozumitelnou, přehlednou a co nejvíce čtivou formou budeme informovat o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

PŘEDSTAVENÍ SPRÁVCŮ A ZPRACOVATELŮ

Správcem Vašich osobních údajů bude především naše Společnost, jejíž údaje jsou uvedeny v záhlaví těchto Informací a dále na našich webových stránkách www.porovnejtesi.cz

S ohledem na rozsah a komplexnost našich služeb spolupracujeme a komunikujeme jak s osobami, které s námi tvoří podnikatelská seskupení, tak i s externisty a odborníky z podobných či jiných oborů, jakož i s orgány veřejné moci, konkrétně zejména:

osobami, které s Vámi budou v kontaktu v rámci předsmluvních jednání a udělají vše proto, abyste se stali naším spokojeným Zákazníkem (opatření před uzavřením smlouvy, předložení nabídky smlouvy atd.);

osobami, které s Vámi budou jednat po uzavření smlouvy a zajišťovat její řádné plnění (komunikace s Vámi jakožto naším Zákazníkem, jednání s dodavateli elektrické energie / plynu, realizace Smlouvy atd.);

dodavateli elektrické energie / plynu (vedení jednání za účelem vyjednání výhodných podmínek smlouvy atd.);

IT specialisty, právníky, daňovými poradci atd. (zajištění souvisejících služeb jako je elektronické uchovávání a zálohování osobních údajů, právní garance, plnění daňových povinností z naší strany atd.); a dále rovněž s

orgány veřejné moci (např. finančním úřadem v případě daňové kontroly, se soudy v případě sporů atd.)

Naši zaměstnanci, osoby tvořící podnikatelská seskupení i externí spolupracovníci jsou pečlivě vybíráni, tak aby byla zachována dostatečná ochrana osobních údajů, a dle povahy jsou zpravidla zavázáni buď dohodou o mlčenlivosti nebo přímo smlouvou o zpracování, jedná-li se o zpracovatele ve smyslu GDPR.

Nad rámec právních předpisů sdělíme Vaše osobní údaje třetímu subjektu pouze za předpokladu, že k tomu budeme mít Váš souhlas.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PROCES ZPRACOVÁNÍ

Naše Společnost zpracovává relevantní a přesné osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje pravidelně aktualizujeme, a to zejména na základě podnětu Vás jakožto subjektu osobních údajů.

Veškeré osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Následně je můžeme zpracovávat pouze v takové formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Zpracováváme veškeré Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a které mohou být důležité z hlediska naplnění některého ze stanovených účelů zpracování. Tedy údaje, které obsahují Vámi poskytnuté dokumenty a informace, která jsou vhodné či dokonce nezbytné pro zdárný proces realizace Smlouvy, jakož i souvisejících práv a povinností.

Konkrétně zpracováváme:

ÚDAJE ZA ÚČELEM KONTAKTU A KOMUNIKACE S VÁMI - Vaše jméno a příjmení, případný akademický titul, datum narození a adresa Vašeho trvalého bydliště, doručovací adresa, liší-li se od trvalého bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, či jakýkoliv jiný Vámi poskytnutý kontaktní údaj, který nám sdělíte (např. datová schránka nebo kontaktní a identifikační údaje Vašeho zástupce), a v případě, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, pak i Vaše IČO, DIČ a sídlo.

DALŠÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE REALIZACE SMLOUVY, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH SMLUV ČI JINÉ DOKUMENTACE – dle okolností se může jednat o číslo zákaznického účtu, informace o Vašem odběrném místě, včetně kódu EAN/EIC a čísla měřícího zařízení, informace o Vaší spotřebě elektřiny a/nebo plynu a aktuální ceně za MWh, údaje o způsobu využití elektřiny a/nebo plynu, informace o Vašem stávajícím dodavateli elektřiny a/nebo plynu, o současné dodávce elektřiny a/nebo plynu od stávajícího dodavatele elektřiny a/nebo plynu, případně též kopii smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu s Vaším stávajícím dodavatelem elektřiny a/nebo plynu, včetně veškerých dokumentů, na které odkazuje či mají vliv na její obsah, jako např. obchodní podmínky, dodatky, ceníky, vyúčtování, informace obsažené ve smlouvě o dodávce elektřiny a/nebo plynu uzavřené s dodavatelem elektřiny a/nebo plynu na základě energetické soutěže, záznamy o komunikaci s Vaším stávajícím dodavatelem elektřiny a/nebo plynu a také záznamy o komunikaci s námi, včetně audionahrávek našich společných hovorů a Vašeho podpisu, informace a doklady o následném průběhu energetické soutěže a jejích výsledcích, záznamy o splatnosti a řádném splnění právních povinností z příslušné smlouvy, např. faktury, číslo bankovního účtu, doklady o provedené úhradě apod.

Naopak nezpracováváme:

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE ÚDAJŮ – tj. údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, či filozofickém přesvědčení, nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace Vaší osoby, údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci, vyjma Vašeho podpisu, který zpracováváme pouze za účelem ověření a prokázání Vaší totožnosti v souvislosti se sjednáváním a plněním Smlouvy, případně za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

V případě, kdy Vaše osobní údaje před uzavřením Smlouvy s Vámi nezískáváme přímo od Vás, ale prostřednictvím některého z našich smluvních partnerů, který je získá od Vás, obdržíme od tohoto partnera pouze následující údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, telefon, email, adresu trvalého pobytu/bydliště, doručovací nebo jinou Vaši kontaktní adresu a okolnosti rozhodné pro doporučení Vaší osoby smluvním partnerem. Tyto údaje slouží k přijetí opatření před uzavřením Smlouvy, konkrétně abychom se mohli rozhodnout, zda Vás budeme kontaktovat, mohli Vás následně kontaktovat, připravit pro Vás nabídku, a případně s Vámi uzavřít s Vámi příslušnou Smlouvu. Od našeho partnera obdržíme také Vaši žádost o předání uvedených údajů naší společnosti za výše uvedeným účelem, která obsahuje také Váš podpis.

Vaše osobní údaje zpracováváme jak automatizovaně, v rámci našich informačních systémů, tak i manuálně. Za účelem ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou dat, jejich zničením či poškozením, používáme vhodná technická a organizační opatření, která zohledňují povahu, rozsah, kontext, účely zpracování i různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody, stejně jako stav techniky a náklady na provedení. Tato opatření pravidelně revidujeme a aktualizujeme.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, jsou vymezeny následovně.

Účely, pro které jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, tedy takové, které představují samy o sobě také právní základ pro jejich zpracování:

uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, případně přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost;

plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy České republiky, případně EU, např. plnění účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH, nebo plnění povinností vyplývajících pro nás z GDPR a dalších právních předpisů; a konečně

zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v (i) případné nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany našich právních nároků, ať již v soudním či jiném řízení, nebo v rámci mimosoudního jednání, včetně nutnosti souvisejících kroků zahrnujících zpravidla předání údajů vybranému advokátovi k vypracování právních analýz, návrhu vhodného postupu a jeho realizaci, předložení příslušného návrhu a důkazů soudu či jiným orgánům v průběhu soudních sporů, nebo jiných řízení (např. exekutorovi v případě exekučního řízení), apod.; (ii) snaze o udržení zákazníka, včetně realizace kroků směřujících k prolongaci smlouvy a retenci zákazníka; nebo v (iii) přímém marketingu v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy.

Účely, pro které jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem:

marketingu a další obchodní komunikace s Vámi (zejména pro informování Vaší osoby o dalších produktech a službách naší Společnosti/třetích osob nad rámec, který právní předpisy označují za oprávněný zájem naší Společnosti; jakož i

vyhodnocování úspěšnosti zajišťování služeb dle Smlouvy a spokojenosti zákazníků.

Souhlas nám poskytujete prostřednictvím samostatného dokumentu. Tento souhlas jste však oprávněni neposkytnout či kdykoliv odvolat, aniž by to mělo na možnost uzavření či plnění smluvního vztahu vliv. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů provedená ze strany naší Společnosti před tímto odvoláním.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje naše Společnost uchovává plně v souladu s GDPR a ZOOÚ, tedy po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Poté mohou být z naší strany zpracovávány pouze anonymizovaně – tj. ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Pro účely uzavření smluvního vztahu s Vámi zpracováváme Vaše osobní údaje pouze do doby, než uzavření smlouvy výslovně odmítnete, nebo se z jiného důvodu stane zřejmým, že smlouva mezi námi uzavřena nebude.

Pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi námi a k zajištění našich souvisejících práv a právem chráněných zájmů Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.

Plnění právních povinností uložených nám právními předpisy České republiky a EU vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů dle zákonných lhůt, které tyto předpisy stanovují, a to i po zániku smlouvy mezi námi. Tím je například zákon o DPH, který nám ukládá uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahující se k poskytnutým službám deset let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, nebo zákon o účetnictví, podle nějž máme povinnost uchovávat po dobu pět let veškeré účetní doklady.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas neodvoláte, pak po dobu pěti let ode dne zániku práv a povinností z příslušné smlouvy. Tuto dobu prodlužujeme v případě údajů zpracovávaných pro účely marketingu a další obchodní komunikace v případě, kdy na některou ze zaslaných nabídek pozitivně zareagujete, např. sdělíte, že pro Vás byla užitečná, nebo projevíte zájem o podrobnosti, na dobu pěti let od takové reakce. V případě údajů zpracovávaných pro účely vyhodnocování úspěšnosti řešených případů tyto po uplynutí uvedené lhůtě uchováváme pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Údaje přestaneme uchovávat i před výše uvedenými časovými úseky i tehdy, pokud naše Společnost relevantním způsobem dospěje k závěru, že příslušný účel, pro který byly Vaše osobní údaje uchovávány, byl již bezezbytku naplněn.

VAŠE PRÁVA, JEJICH UPLATNĚNÍ A DOZOROVÝ ORGÁN

Co se týká zpracování osobních údajů naší Společností, GDPR a ZOOÚ Vám garantují zejména následující práva:

A) právo na přístup k Vašim osobním údajům – můžete naši Společnost požádat o informace (i) zda zpracováváme Vaše osobní údaje, (ii) v jakém rozsahu, (iii) z jakého důvodu, (iv) jak dlouho je hodláme zpracovávat, (v) komu jsou zpřístupňovány, (vi) jaké máte ve vztahu k Vašim osobním údajům další práva, nebo (vi) z jakého zdroje jsme Vaše osobní údaje získali (pokud jsme je nezískali přímo od Vás). Na Vaši žádost Vám poskytneme také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud budete požadovat více kopií, jsme nuceni Vás upozornit, že jsme oprávněni Vám vyúčtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům. Podrobnosti stanoví čl. 15 GDPR;

B) právo na opravu Vašich osobních údajů – máte-li za to, že údaje zpracovávané naší Společností jsou nesprávné, nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat nás o jejich opravu či doplnění Podrobnosti stanoví čl. 16 GDPR;

C) právo na výmaz Vašich osobních údajů - domníváte-li se, že Vaše osobní údaje (i) zpracováváme protiprávně, (ii) některé z nich již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (iii) jsou zpracovávány i přes odvolání Vašeho souhlasu (a současně neexistuje jiný právní důvod, na základě kterého jsme oprávněni tyto údaje zpracovávat), (iv) má být kladně vyřízena vznesená námitka proti zpracování (viz níže), (v) nutnost vymazání vyplývá z právního předpisu České republiky, nebo EU, máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, kterých se to týká. Vašemu požadavku však nevyhovíme, pokud bude neoprávněný, nebo pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, splnění právní povinnosti, kterou musíme dodržet nebo pro účel archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu, nebo pro statistické účely, což po nás může vyžadovat například Český statistický úřad, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Podrobnosti stanoví čl. 17 GDPR;

D) právo na omezení zpracování – domníváte-li se, že (i) osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné, (ii) k jejich zpracování dochází protiprávně a namísto výmazu upřednostňujete omezení jejich použití, (iii) již nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje naplnění žádného z námi stanovených účelů, ale požadujete je pro určení, výkon, či obhajobu právních nároků, nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování, máte právo nás požádat o omezení zpracování příslušných osobních údajů do doby, než budeme schopni si přesnost, soulad zpracování se zákonem, či oprávněnost Vaší námitky ověřit, případně než Vám vaše osobní údaje pro účely Vašich právních nároků poskytneme. Podrobnosti stanoví čl. 18 GDPR;

E) právo na přenositelnost údajů - pokud zpracováváme Vaše osobní automatizovaně, máte právo požádat nás, abychom v tomto rozsahu poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vaše osobní údaje jinému správci, kterého si určíte, je-li to technicky proveditelné. Podrobnosti stanoví čl. 20 GDPR;

F) právo vznést námitku proti zpracování - právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů máte tehdy, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely (i) přímého marketingu, nebo (ii) z důvodu našeho oprávněného zájmu a tyto zájmy nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. Podrobnosti stanoví čl. 21 GDPR; a dále

G) právo odvolat souhlas – za předpokladu, že ke zpracování osobních údajů požadujeme Váš souhlas (zejména pro marketingové a obchodní účely), máte právo tento souhlas neposkytnout anebo kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na možnost uzavření či plnění Smlouvy. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít zpět i jen částečně (ohledně konkrétních osobních údajů), a to jakoukoliv formou uvedenou níže.

Uplatnění Vašich práv je poměrně neformální a bezúplatné, avšak s následujícími „omezeními“: (i) budou-li Vaše žádosti zjevně nedůvodné / nepřiměřené, jsme oprávnění buď uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení či učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět a (ii) můžeme Vás požádat o dodatečné informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti, pokud o ní budeme mít důvodné pochybnosti.

Vaše práva dle těchto Informací může uplatnit (i) osobně v sídle naší kanceláře nebo na naší pobočce na adrese Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10; (ii) písemně na adrese sídla naší kanceláře nebo naší pobočky Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10; elektronicky info@porovnejtesi.cz; (iv) telefonicky prostřednictvím naší zákaznické linky +420212235151; nebo jiným vhodným způsobem, prostřednictvím kterým s Vámi vedeme komunikaci.

Reagovat se pokusíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O tomto prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti, včetně odůvodnění. Komunikovat s Vámi budeme přiléhavou formou, zpravidla tak, jak nás sami oslovíte (písemně, elektronicky, telefonicky). Budeme Vás informovat o vyřízení Vaší žádosti i za předpokladu, že nepřijmeme opatření, o nějž jste nás požádali, jakož i o důvodech, proč jsme tak učinili.

A jaké budou další důsledky? Všem příjemcům, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, oznámíme veškeré opravy, omezení nebo výmazy osobních údajů s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Máte-li nějaké námitky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se rovněž obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha, webové stránky: https://www.uoou.cz/.

Souhlas ke stažení zde